Botnetlere düşünmek üçin ösen ädimler - Semalt hünärmeni

Botnet robot ulgamy diýmekdir. Malware diýlip atlandyrylýan wirusa ýokaşan ýa-da bot-çopanyň gözegçiligi astyndaky kompýuter tory hökmünde kesgitlenip bilner. Bot çopany tarapyndan dolandyrylýan her bir kompýuterde bot diýilýär. Bu hüjümçi zyýanly hereketleri amala aşyrmak üçin kompýuteriň botnetine buýruk ibermäge ukyply.

Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Maýkl Braun hüjümçiniň kompýuter toruna hüjüm eden botlaryň birliklerine ýa-da masştabyna baglylykda jenaýat işini edip biljekdigini düşündirýär. Botlar zyýanly programma üpjünçiligi bilen gazanyp bolmaýan has howply amallary ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Botnetler kompýuter toruna girenlerinde ulgamda galyp we uzakdaky hüjümçi tarapyndan dolandyrylyp bilner. Şeýlelik bilen ýokaşan kompýuterler özlerini alyp barşyny çalt üýtgedýän täzelenmeleri alyp bilerler.

Botnets tarapyndan ýerine ýetirilen käbir hereketler:

E-poçta spamy

Adamlaryň köpüsi, e-poçta eýýäm hüjümiň köne temasyna öwrülen ýaly duýýarlar. Şeýle-de bolsa, spam botnetleri uludyr we islendik ýere hüjüm edip biler. Olar, esasan, her botnetden köp sanly zyýanly programma üpjünçiligini öz içine alýan spam ýa-da ýalan habarlar ibermek üçin ulanylýar. Mysal üçin, “Cutwail” botnet bir günde 74 milliard habar iberip bilýär. Bu botlaryň ýaýramagyna mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen gün-günden köp kompýuterlere täsir edýär.

DDoS hüjümi

Botnetiň uly göwrümini, köp sanly haýyş bilen maksatly tory ýüklemäge kömek edýär we şeýlelik bilen ulanyjylara elýeterli däl edýär. Adam kompýutere girmek üçin pul tölemeli bolar we bu esasan guramalara şahsy ýa-da syýasy sebäpler bilen ýüze çykýar, şeýlelik bilen käbir möhüm maglumatlary almakdan ýüz öwürýär we hüjümi duruzmak üçin töleýärler.

Maliýe düzgüni

Bu botnetler kredit kartoçkalaryndan we kärhanalardan serişdeleri ogurlamak üçin niýetlenendir. Bu gizlin kredit kartoçkasynyň maglumatlary ogurlamak arkaly gazanylýar. Bularyň arasynda birnäçe kompaniýadan millionlarça pul ogurlamakda ulanylan ZeuS botnet bar.

Maksatly çozuşlar

Bu botnetleriň göwrümi kiçi bolup, hüjümçilere guramalara girmäge we olardan gizlin maglumat almaga kömek edýär. Bu hereketler, gözleg, maliýe maglumatlary, müşderileriň şahsy maglumatlary we intellektual eýeçiligi ýaly iň gizlin we gymmatly maglumatlary nyşana alýan edaralar üçin howply.

Bu hüjümçiler, bot-çopan botlary serwerlere gözegçilik etmek üçin e-poçta, faýl paýlaşmak we beýleki sosial media programma düzgünleri ýa-da araçy hökmünde hereket etmek üçin beýleki botlary ulanmak bilen amala aşyrylýar. Kompýuter ulanyjy ýalňyş faýly açanda, botlar çopanlara zyýan çeken kompýutere buýruk bermäge buýruk berýän habara hasabat iberýärler.

Botnetler, beýleki kompýuter wiruslary bilen deňeşdirilende has çylşyrymly kiber howpuna öwrüldi we bu hökümetlere, firmalara we şahsyýetlere uly täsir etdi. Botnetler torlara gözegçilik edip we güýç gazanyp bilerler we erbet bir hereketleri edip, bir guramany weýran edip biljek içerki hakerler hökmünde çykyş edip, uly ýitgilere sebäp bolup bilerler.

mass gmail